1 10 11 12 13 2a 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9

Dzisiaj:937
Wczoraj:2857
W tygodniu:5778
W miesiącu:37548
Ogólnie:1666842

Kto jest online

1
Online

24-07-24

Projekty

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie wraz z Miejskim Przedszkolem Samorządowym nr 3 im. Jana Brzechwy w Mławie, funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 2 Mławie. Jest największą szkołą podstawową w mieście i powiecie mławskim. W 30 oddziałach klas I-VI uczy się 757 dzieci, pracuje 70 nauczycieli, 18 pracowników administracji i obsługi. Kadrę pedagogiczną szkoły stanowią nauczyciele – większość z nich posiada kwalifikacje do nauczania dwóch a nawet trzech przedmiotów. Szkoła ma jasno sprecyzowaną koncepcję pracy ukierunkowaną na ciągły rozwój. Dba o wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności do dalszego etapu kształcenia. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności opisane w podstawie, świadczą o tym analizy prowadzone w oparciu o wyniki nauczania, testy wewnętrzne badające kompetencje uczniów oraz badania zewnętrzne prowadzone z użyciem narzędzi opracowanych przez wydawnictwa oświatowe, Instytut Badań Edukacyjnych i Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE).

Podejmowane przez szkołę działania wychowawcze przynoszą oczekiwane efekty. Uczniowie znają i stosują obowiązujące normy, a ich zachowania są zgodne z oczekiwaniami nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego. Na miarę swojego wiek i swoich możliwości inicjują akcje społeczne w szkole i środowisku lokalnym. Chętnie podejmują różnorodne inicjatywy na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. Od września 2012 r. w szkole jest realizowany projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Wdrażanie programu stwarza warunki do realizacji nowej podstawy programowej oraz indywidualnej pracy z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju.

Uczniowie klas IV – VI realizują projekt „Dziecięca akademia przyszłości” wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: porozumiewanie się w języku ojczystym i obcym, kompetencje informatyczne, umiejętności uczenia się oraz kompetencje społeczne i obywatelskie.

Postęp technologiczny, komputeryzacja i rozwój szeroko rozumianych usług elektronicznych powodują, że współczesna szkoła musi za nimi nadążyć. Dlatego Szkoła Podstawowa nr 7 w Mławie stara się zapewnić wysoki standard usług edukacyjnych w nowocześnie wyposażonej i dobrze zarządzanej szkole. Szkoła rozpoczęła realizację projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych EDUSCIENCE”. Realizacja tego programu to duży krok szkoły w XXI wiek. To jeden z największych innowacyjnych programów edukacyjnych w Polsce. Szkoła realizuje również Rządowy Program „Cyfrowa szkoła”. Realizacja programów wzbogaciła zdecydowanie bazę dydaktyczną szkoły, a dzięki niej uczniowie poznają nowe metody nauczania, rozwijają swoje umiejętności posługiwania się technologią informatyczno – komputerową w procesie uczenia się, co zwiększy zaangażowanie uczniów w proces uczenia się i przyczyni się do poprawy wyników w nauce. Dążenie szkoły do osiągnięcia funkcjonalności cyfrowej wyróżnia ją wśród placówek oświatowych w mieście.

Szkoła dba o bezpieczeństwo oparte na wzmocnieniu właściwych postaw i zachowań oraz eliminację zagrożeń. W 2012 roku otrzymała „Certyfikat bezpiecznej szkoły” w ramach realizowanego projektu pod nazwą „Świecę przykładem” – jestem świadomie bezpieczny – program dla dzieci i młodzieży z mławskich szkół w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej”. Za udział w programie dzieci otrzymały nagrodę – mobilne miasteczko ruchu drogowego, które pomaga praktycznie ćwiczyć posiadane umiejętności bezpiecznego włączania się do ruchu ulicznego.

Szkoła ma bardzo dobra bazę dydaktyczną, zapewnia opiekę świetlicową wszystkim potrzebującym dzieciom. Została przystosowana dla dzieci niepełnosprawnych poprzez zbudowanie podjazdu i zainstalowanie platformy osobowej. Rodzice i dzieci postrzegają szkołę jako dobrze zorganizowaną instytucję oświatową przyjazną i bezpieczną dla uczniów. Placówka znana jest i ceniona w środowisku lokalnym, co potwierdza duży nabór do klas I w każdym roku szkolnym.

Szkoła podstawowa nr 7 w Mławie jest placówką, w której nie tylko zdobywa się wiedzę i umiejętności, rozwija talenty, odnosi sukcesy, ale też miejscem, gdzie wszyscy uczą się mądrości: „Dobra szkoła nie kształci geniuszy, dobra szkoła kształci dobre społeczeństwo”.

Fragment Raportu z Ewaluacji ZPO3